ഐറ്റി സ്ക്കുളിലേക്ക് എം.റ്റി. മാരാകുവാന്‍ അവസരം

ഐറ്റി സ്ക്കുളിലേക്ക് എം.റ്റി. മാരാകുവാന്‍ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നു.(Aided school teachers also can apply)

പരീക്ഷാഭവന്റെ പുതിയ സര്‍ക്കുലര്‍

SSLC ICT Practical സോഫ്ട് വെയര്‍-2012-2013

SSLC ICT Practical സോഫ്ട് വെയര്‍ ഇന്‍സ്റ്റോള്‍ ചെയ്യുന്നതിനു മുന്‍പായി മോഡല്‍ പരീക്ഷയുടെ സോഫ്ട് വെയര്‍ അണിന്‍സ്റ്റോള്‍ ചെയ്യേണ്ടതാണ് . remove മാത്രം ചെയ്യുക, complete remove  ചെയ്യരുത്...
Apply

ITEXAM USER GUIDE FINAL
CLICK HERE FOR CIRCULAR
CLICK HERE FOR GOVT.ORDER
CLICK HERE FOR SUBMITTING STATUS OF ICT EXAM [Alappuzha Only]HELP DESK NUMBERS

9496331787,9446710089,9544390090,9446124030