ഇരുപത്തിരണ്ടാംതവണയും ഓവറോളുമായ് [385 പോയന്റ് ]

ഇരുപത്തിരണ്ടാംതവണയും ഓവറോളുമായ് 
സെന്റ്‌ .ജോണ്‍സ് ഹയർസെക്കന്ററി സ്കുൾ


Network Problem in 10.04 with Intel DH61WW Series

Intel DH61WW Series
Copy it to Home Folder
Open Terminal
Type the command 

sudo rpmbuild -tb e1000e.tar.gz Press Enter

Give root Password Press Enter
Restart the System now

After restarting Open home folder and extract the file  e1000e-2.5.4.tar.gz in home

Then Open the Terminal

Type the following command

cd e1000e-2.5.4/src

 The prompt will be changed 

example.      gangayil@gangayil-desktop:~/e1000e-2.5.4/src$  

 Now type the following command
sudo make install
Then type the following command

sudo modprobe e1000e 

Wow the connection will be established