എസ്സ് എസ്സ് എല്‍ സി സേ റിസല്‍റ്റ്(St.John's)

Say Individual Result                                                       Say Schoolwise


Reg. No. Name I Lang-I I Lang-II Eng Hindi/
GK
Social Science Phy Chem Bio Maths IT Result
192751 ANCHU SASI B B+ D+ C D+ C D+ C B+ A EHS
192752 ANCI. J C+ A C C D+ C D+ C B+ A EHS
192790 MEGHA BABY B+ B+ C+ B C D+ D+ D+ D+ A EHS
192791 MINU ANNA VARGHESE A+ B+ C B D+ C+ D+ B B+ A EHS
192796 REJEENA REJI B B+ C+ B C C D+ D+ B A EHS

Synaptic Manager Corrupt

ചില സമയങ്ങളില്‍ ഏതെങ്കിലും  പാക്കേജസ് ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുമ്പോള്‍ Broken Packages Error വരികയാണെങ്കില്‍ അല്ലെങ്കില്‍ Synaptic Manager Corrupt ആണെങ്കില്‍ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യേണ്ട DEB files അടങ്ങിയ ഫോള്‍ഡറില്‍ right Click ചെയ്യുക.