ആലപ്പുഴ റവന്യൂ ജില്ലാ കലോത്സവം അമ്പലപ്പുഴയില്‍

 ആലപ്പുഴ റവന്യൂജില്ല കലോത്സവം മാറ്റിവെച്ചു..പുതിയ തീയതി ജനുവരി 4, 5, 6, 7, 8 ഉദ്ഘാടനം ജനുവരി 4 അമ്പലപ്പുഴ മോഡല്‍ സ്കൂള്‍ പ്രധാന വേദിയില്‍ 
Appeal അനുവദിച്ച കുട്ടികള്‍ തഴെപ്പറയുന്നവ ജില്ല കണ്‍വീനറെ ഏല്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
  1. അപ്പീല്‍ ഫാറം

    അപ്പീല്‍ അനുബന്ധം 

    കുട്ടികളുടെ ID card-duly signed by HM and AEO 

     കുട്ടികളുടെ Pasport size photo  (File name:  schoolcode_admn no)  CD യിലാക്കിയത്

മാവേലിക്കരയുടെ കലാകിരീടം സെന്റ്.ജോണ്‍സിന്

************************************************************************************

മാവേലിക്കരയുടെ കലാകിരീടം സെന്റ്.ജോണ്‍സിന്

മാവേലിക്കരയുടെ കലാകിരീടം
വീണ്ടും സെന്റ്.ജോണ്‍സിന്

School Point ( Festival : UP General)
Sl.No.   School Point
1    36024   St. John`s H S S Mattom 62
2    36012   Mahatma Girls H S Chennithala 50
3    36279   Govt. Model U P School Chennithala 50
4    36028   Govt. Girls H S S Mavelikara 43
School Point ( Festival : HS General)
Sl.No.   School Point
1    36024   St. John`s H S S Mattom 155
2    36011   High School Chettikulangara 152
3    36028   Govt. Girls H S S Mavelikara 110
4    36037   C B M H S Nooranad 100
School Point ( Festival : HSS General)
Sl.No.   School Point
1    36026   B H H S S Mavelikara 133
2    36033   Padanilam H S S Nooranad 119
3    36008   Mahatma Boys H S Chennithala 110
4    36024   St. John`s H S S Mattom 108
5    36013   Govt.V H S S Chunakara 80
School Point ( Festival : UP Sanskrit)
Sl.No.   School Point
1    36037   C B M H S Nooranad 34
2    36293   S K V Skt. U P School Ponakam 29
3    36033   Padanilam H S S Nooranad 28
4    36292   A V Skt. U P School Thazhakkara 26
5    36012   Mahatma Girls H S Chennithala 23
6    36055   V S S H S Koippallikaranma 22
7    36024   St. John`s H S S Mattom 18


School Point ( Festival : HS Sanskrit)
Sl.No.   School Point
1    36037   C B M H S Nooranad 35
2    36055   V S S H S Koippallikaranma 28
3    36033   Padanilam H S S Nooranad 26
4    36012   Mahatma Girls H S Chennithala 20
5    36008   Mahatma Boys H S Chennithala 17
6    36024   St. John`s H S S Mattom 13