രശ്മി മോള്‍ക്ക് [5-B] ആദരാഞ്ജലികള്‍


രശ്മി മോള്‍ക്ക് [5-B] ആദരാഞ്ജലികള്‍ 

AS FLIES TO THE WANTON BOYS
ARE WE TO THE GODS
THEY KILL US FOR THEIR SPORT

ഒന്നു കൊതിതീരെ കണ്ടില്ല നിന്നെ
കാലം വന്നു വിളിച്ചല്ലോ പൊന്നേ.......................