കലോത്സവത്തിന്റെ ക്ലാസിക്ക് ഐറ്റം വിവേക് .ജി.നമ്പൂതിരിക്ക്


കലോത്സവത്തിന്റെ ക്ലാസ്സിക് ഐറ്റം  കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം ഐറ്റം വിവേകിനുതന്നെ. ഒരായിരം അഭിനന്ദനങ്ങള്‍ വിവേക്.
കഥകളിയില്‍ കേമന്‍ വിവേക്.ജി.നമ്പൂതിരി


അപ്പീലുമായിപ്പോയി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക്

അഭിനന്ദനങ്ങള്‍ ഗൗതം 
 റവന്യൂജില്ലാ കലോത്സവത്തിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം നഷ്ടമായി അപ്പീലുമായി സംസ്ഥാനത്ത് ചിത്രരചനയില്‍  മത്സരിച്ച്  എ ഗ്രേഡുമായി രണ്ടാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയ ഗൗതത്തിന് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അഭിനന്ദനങ്ങള്‍

എങ്ങിനെ പിഡിഎഫ് ഫയലിന്റെ സൈസ് കുറക്കാം


പി.ഡി.എഫ് ഫയലുകളുടെ സൈസ് കുറക്കാന്‍ ഫയല്‍ ഹൊമിലേക്ക് കോപ്പിചെയ്ത ശേഷം താഴെ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന നിര്‍ദ്ദേശം ടെര്‍മിനലില്‍ നള്‍കുക. നിര്‍ദ്ദേശത്തിലെ output.pdf എന്നിടത്ത് സൈസ് കുറച്ചതിനു ശേഷം വരേണ്ട ഫയല്‍ നാമവും input.pdf എന്നിടത്ത് ഹോമിലേക്ക് പേസ്റ്റ്ചെയ്ത ഫയലിന്റെ(Source File)പേരുമാണ് നള്‍കേണ്ടത്

gs -sDEVICE=pdfwrite -dCompatibilityLevel=1.4 -dPDFSETTINGS=/screen -dNOPAUSE -dQUIET -dBATCH -sOutputFile=output.pdf input.pdf

Command ലെ gs എന്നാല്‍ ghostscript എന്നാണ് ഇത് ഉബുണ്ടു 10.04 ല്‍ ഉണ്ട് .ഇല്ല എങ്കില്‍ internet connect ചെയ്ത ശേഷം താഴെതന്നിരിക്കുന്ന നിര്‍ദ്ദേശം ടെര്‍മിനലില്‍ നള്‍കുക.
sudo apt-get install ghostscript
സൈസ് കുറഞ്ഞ പിഡിഎഫ് ഫയല്‍ ഹോമിലേക്കായിരിക്കും  സേവ് ചെയ്യപ്പെടുക