ശാസ്ത്ര,ഗണിത ശാസ്ത്ര,സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര പ്രവൃത്തിപരിചയ മേള സംബന്ധിച്ച്