സ്കൗട്ട് & ഗൈഡ്സ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസനിഥി സമാഹരണ ദിനം -ഉത്ഘാടനം