ആലപ്പുഴക്ക് ആദ്യ ഫസ്റ്റ് എ ഗ്രേഡ് സെന്റ്.ജോണ്‍സ് വക[ലക്ഷ്മി.എസ്സ്.ഹരി.10.B]


കഥകളിയില്‍ വീണ്ടും സെന്റ്.ജോണ്‍സ്