ഒന്നാം പാദവാര്‍ഷിക പരീക്ഷ [സമയ ക്രമം ]


ഒന്നാം പാദവാര്‍ഷിക പരീക്ഷ [സമയ ക്രമം ]

First Terminal Examination
1. HS Section          2. UP Section             3. Muslim School