എസ്സ് എസ്സ് എല്‍ സി സേ റിസല്‍റ്റ്(St.John's)

Say Individual Result                                                       Say Schoolwise


Reg. No. Name I Lang-I I Lang-II Eng Hindi/
GK
Social Science Phy Chem Bio Maths IT Result
192751 ANCHU SASI B B+ D+ C D+ C D+ C B+ A EHS
192752 ANCI. J C+ A C C D+ C D+ C B+ A EHS
192790 MEGHA BABY B+ B+ C+ B C D+ D+ D+ D+ A EHS
192791 MINU ANNA VARGHESE A+ B+ C B D+ C+ D+ B B+ A EHS
192796 REJEENA REJI B B+ C+ B C C D+ D+ B A EHS
192797 RESHMA RAJAN B C+ D+ C D+ D+ D+ C B B+ EHS
192805 SARANYA. A C+ B+ C C C D+ D+ B C+ A EHS
192814 SREEREKHA. M B+ B+ D+ B D+ D+ D+ B C A+ EHS
192829 VEENA VISWANATHAN B D+ D+ D+ D+ D+ D+ D+ B A EHS
192838 ABHESH. A B+ C D+ C+ D+ C C D+ B A EHS
192840 ABHILASH THULASI A B+ D+ C+ C C+ C+ B C A+ EHS
192844 AKHIL BALU. P.B B C D+ C C+ D+ D+ C+ C+ A EHS
192847 AKHIL SUNNY B+ B C+ C+ D+ C D+ C D+ A EHS
192849 AMAL T.A C+ C+ B C+ C D+ C C+ D+ A EHS
192850 AMAREESH. S C+ C C C D+ D+ D+ D+ D+ A EHS
192851 ANEESHMON. S D+ C D+ D+ D+ D+ D+ D+ C A EHS
192857 ANU. A B+ B+ C D+ B C D+ C+ B A EHS
192859 ARUN. S B C+ C C C+ D+ C D+ C+ A EHS
192870 DANY MATHEW B+ A B B D+ C C+ C C+ A EHS
192882 HRITHU. L B+ C+ D+ C C D+ D+ C D+ A EHS
192889 KUMAR. M.R C C D+ D+ D+ D+ D+ D+ D+ A EHS
192894 NAVEEN PARTHAN A B C+ B+ C D+ D+ D+ C A EHS
192898 PRABINDH PRASAD C C C+ C D+ D+ D+ D+ C+ A EHS
192907 RAMEES SIDHIK B+ C+ C C+ C D+ D+ C B A EHS
192908 RANGITH KUMAR. R B+ C+ C C D+ C D+ D+ D+ A EHS
192911 SACHIN. S B+ B D+ C+ D+ B D+ C+ C+ A+ EHS
192913 SAJAN K. MATHEW C+ B D+ C D+ C+ D+ D+ C A EHS
192914 SAM JOSE B B+ C B D+ B+ D+ B C+ A EHS
192920 SHIJIN SHAJI A B C C+ D+ B+ D+ B B A EHS
192921 SIJIN A. MATHEW B+ A+ D+ B D+ B D+ B B A EHS
192924 SONU SOMAN B B+ D+ C+ D+ B D+ C B+ A EHS
192933 SURAJ. S C D+ D+ C+ D+ D+ C B B A EHS
192935 UNNI J. CHANDRAN C+ D+ D+ C D+ C D+ B B A EHS
192938 VINEETH KUMAR. V B C D+ C+ D+ C C+ C+ C+ A EHS
192944 VISHNU RAVINDRAN C+ D+ C D+ D+ D+ C C D+ A+ EHS
192951 VISHNU. R C B C C C C C D+ D+ A EHS
192954 VISHNU. V D+ B+ C D+ C C+ C D+ C A EHS
192957 ARUN VENU C A C C D+ C D+ C D+ A EHS
192986 BEENA RANI.S A+ A C+ B C C C C D+ A+ EHS
193000 JENY SUSAN SAKARIAH C C B C+ D+ D+ D+ C C+ A+ EHS
193019 REMYA S. BABU C C D+ C C D+ D+ C C+ A+ EHS
193056 AKHIL S. NAIR B B+ C C+ C+ B+ B B+ C+ A+ EHS
193076 ARAVIND. M B+ B C+ C+ C C C+ C+ D+ A+ EHS
193078 ARJUN. M B+ B B C C C C+ C C A+ EHS
193117 JITHIN M. JOHNSON B+ B B+ B B C+ B A C+ A+ EHS
193127 KISHOR .R B C C+ C+ C+ C+ D+ B+ C+ A+ EHS
193152 RAHUL KRISHNAN. R B+ C+ B C+ D+ C+ D+ C D+ A+ EHS
193176 SAMIN SAM NINAN A A B+ B D+ C C C D+ A+ EHS