എസ്സ്.എസ്സ്.എല്‍.സി നിശ്ചിത പ്രായം പൂര്‍ത്തിയാകാത്ത കുട്ടികള്‍ക്ക് വയസിളവ് നേടുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി 30/08/2011 വരെ.