സാമൂഹ്യപാഠത്തിന് പുതിയ ഒന്നാം പാഠം

വിമര്‍ശനങ്ങളാല്‍ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട സാമൂഹ്യപാഠം  ഒന്നാം  പാഠത്തിന് പകരം  പുതിയ പാഠം [വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പിന്റെ Website ല്‍ ആദ്യം  Upload ചെയ്ത തെറ്റ് തിരുത്താത്ത Copy തെറ്റ് തിരുത്തി വീണ്ടും Upload ചെയ്തിരിക്കുന്നു-Sorry for the inconvenience ]  


STD X Social Science - Chapter 1
Circular - QIP/34287/2011/DPI dated 10.10.2011
Malayalam Medium                       English Medium