നാന്‍സിക്കും 10 എ+

 

റീ വാലുവേഷനിലൂടെ 10 A+ കരസ്ഥമാക്കിയ മറ്റം സെന്റ്.ജോണ്‍സിന്റെ  നാന്‍സി ജോണ്‍ ........