മാവേലിക്കരയുടെ കലാകിരീടം സെന്റ്.ജോണ്‍സിന്

മാവേലിക്കരയുടെ കലാകിരീടം
വീണ്ടും സെന്റ്.ജോണ്‍സിന്

School Point ( Festival : UP General)
Sl.No.   School Point
1    36024   St. John`s H S S Mattom 62
2    36012   Mahatma Girls H S Chennithala 50
3    36279   Govt. Model U P School Chennithala 50
4    36028   Govt. Girls H S S Mavelikara 43
School Point ( Festival : HS General)
Sl.No.   School Point
1    36024   St. John`s H S S Mattom 155
2    36011   High School Chettikulangara 152
3    36028   Govt. Girls H S S Mavelikara 110
4    36037   C B M H S Nooranad 100
School Point ( Festival : HSS General)
Sl.No.   School Point
1    36026   B H H S S Mavelikara 133
2    36033   Padanilam H S S Nooranad 119
3    36008   Mahatma Boys H S Chennithala 110
4    36024   St. John`s H S S Mattom 108
5    36013   Govt.V H S S Chunakara 80
School Point ( Festival : UP Sanskrit)
Sl.No.   School Point
1    36037   C B M H S Nooranad 34
2    36293   S K V Skt. U P School Ponakam 29
3    36033   Padanilam H S S Nooranad 28
4    36292   A V Skt. U P School Thazhakkara 26
5    36012   Mahatma Girls H S Chennithala 23
6    36055   V S S H S Koippallikaranma 22
7    36024   St. John`s H S S Mattom 18


School Point ( Festival : HS Sanskrit)
Sl.No.   School Point
1    36037   C B M H S Nooranad 35
2    36055   V S S H S Koippallikaranma 28
3    36033   Padanilam H S S Nooranad 26
4    36012   Mahatma Girls H S Chennithala 20
5    36008   Mahatma Boys H S Chennithala 17
6    36024   St. John`s H S S Mattom 13