അപ്പീലുമായിപ്പോയി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക്

അഭിനന്ദനങ്ങള്‍ ഗൗതം 
 റവന്യൂജില്ലാ കലോത്സവത്തിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം നഷ്ടമായി അപ്പീലുമായി സംസ്ഥാനത്ത് ചിത്രരചനയില്‍  മത്സരിച്ച്  എ ഗ്രേഡുമായി രണ്ടാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയ ഗൗതത്തിന് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അഭിനന്ദനങ്ങള്‍