എങ്ങിനെ പിഡിഎഫ് ഫയലിന്റെ സൈസ് കുറക്കാം


പി.ഡി.എഫ് ഫയലുകളുടെ സൈസ് കുറക്കാന്‍ ഫയല്‍ ഹൊമിലേക്ക് കോപ്പിചെയ്ത ശേഷം താഴെ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന നിര്‍ദ്ദേശം ടെര്‍മിനലില്‍ നള്‍കുക. നിര്‍ദ്ദേശത്തിലെ output.pdf എന്നിടത്ത് സൈസ് കുറച്ചതിനു ശേഷം വരേണ്ട ഫയല്‍ നാമവും input.pdf എന്നിടത്ത് ഹോമിലേക്ക് പേസ്റ്റ്ചെയ്ത ഫയലിന്റെ(Source File)പേരുമാണ് നള്‍കേണ്ടത്

gs -sDEVICE=pdfwrite -dCompatibilityLevel=1.4 -dPDFSETTINGS=/screen -dNOPAUSE -dQUIET -dBATCH -sOutputFile=output.pdf input.pdf

Command ലെ gs എന്നാല്‍ ghostscript എന്നാണ് ഇത് ഉബുണ്ടു 10.04 ല്‍ ഉണ്ട് .ഇല്ല എങ്കില്‍ internet connect ചെയ്ത ശേഷം താഴെതന്നിരിക്കുന്ന നിര്‍ദ്ദേശം ടെര്‍മിനലില്‍ നള്‍കുക.
sudo apt-get install ghostscript
സൈസ് കുറഞ്ഞ പിഡിഎഫ് ഫയല്‍ ഹോമിലേക്കായിരിക്കും  സേവ് ചെയ്യപ്പെടുക