കലോത്സവത്തിന്റെ ക്ലാസിക്ക് ഐറ്റം വിവേക് .ജി.നമ്പൂതിരിക്ക്


കലോത്സവത്തിന്റെ ക്ലാസ്സിക് ഐറ്റം  കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം ഐറ്റം വിവേകിനുതന്നെ. ഒരായിരം അഭിനന്ദനങ്ങള്‍ വിവേക്.
കഥകളിയില്‍ കേമന്‍ വിവേക്.ജി.നമ്പൂതിരി