പെന്‍ഷന്‍ പ്രായം 56 നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍+ഓര്‍ഡര്‍ -പേ ഫിക്സേഷന്‍ റീഓപ്ഷന്‍ ഓര്‍ഡര്‍

പെന്‍ഷന്‍ പ്രായം  56 ആക്കിയതിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനും  ഓര്‍ഡറും. സൂപ്പര്‍ ആനുവേഷന്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നുവെന്നും  ഓര്‍ഡറില്‍....