മേള ഫലങ്ങള്‍ഗണിതശാസ്ത്രമേള2012-13 ഫലം Work Expo 


ഐ.റ്റി.മേളഫലം  

ഈ ഫലങ്ങള്‍ ആധികാരികമല്ല . Result Conformatioനായി കണ്‍വീനര്‍മാരുമായി ബന്ധപ്പെടുക.... 
മേള-ചിത്രങ്ങളിലൂടെ.........