യു.പി,എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ് വിഭാഗം സോഷ്യല്‍, സയന്‍സ് മേള ഓവറോള്‍

 
എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്  വിഭാഗം  ശാസ്ത്രമേള മേള ഓവറോള്‍ 

അഭിനന്ദനങ്ങള്‍