ഇരുപത്തിരണ്ടാംതവണയും ഓവറോളുമായ് [385 പോയന്റ് ]

ഇരുപത്തിരണ്ടാംതവണയും ഓവറോളുമായ് 
സെന്റ്‌ .ജോണ്‍സ് ഹയർസെക്കന്ററി സ്കുൾ