ജൂനിയര്‍ റെഡ്ക്രോസ് & സ്കൗട്ട് മാലിന്യ വിമുക്ത കേരളം സെമിനാര്‍ [20/06/2012]