നമ്പൂതിരിസാര്‍ മാവേലിക്കരയുടെ,ആലപ്പുഴയുടെ,കേരളത്തിന്റെ അഭിമാനം

ആശംസകള്‍ ..........................
Sir, We are proud of You.............. Definitely You deserve it.............................