സൈക്കിള്‍ റാലി, മുന്‍സിപ്പല്‍ ചെയര്‍മാന്റെ സാന്നിദ്ധ്യത്തില്‍ പ്രതിജ്ഞ