11/11/11 11:11:11

ഇന്ന് 11/11/11 11 മണി  11 മിനിറ്റ് 11 സെക്കന്റ്  6 പതിനൊന്നുകള്‍ ഒന്നിച്ചുവരുന്ന നിമിഷത്തിന് സാക്ഷിയാകാന്‍ നമുക്കവസരം .... 
Hearty wishes for that moment
വരും വര്‍ഷത്തെ 12/12/12 12:12:12 കൂടിക്കാണാനുള്ള അവസരം ആശംസിക്കുന്നു. പിന്നീട് ഇങ്ങനെയൊന്നിന് സാക്ഷിയാകന്‍ കഴിയുമോ????????????????


Magic 11's
If a row is made into a single number by using each element as a digit of the number (carrying over when an element itself has more than one digit), the number is equal to 11 to the nth power or 11n when n is the number of the row the multi-digit number was taken from.
Row # Formula = Multi-Digit number Actual Row
Row 0110=11
Row 1111=111 1
Row 2112=1211 2 1
Row 3113=13311 3 3 1
Row 4114=146411 4 6 4 1
Row 5115=1610511 5 10 10 5 1
Row 6116=17715611 6 15 20 15 6 1
Row 7117=194871711 7 21 35 35 21 7 1
Row 8118=2143588811 8 28 56 70 56 28 8 1
 by
ഫിറോസ് ഷിഹാബുദ്ദീന്‍ 
IX-C