ഫോട്ടോസഹിതം പ്രിന്റിങ്ങ് (Consolidated) സമ്പൂര്‍ണ്ണയില്‍

ഓരോ ക്ലാസ്സിന്റെയും/ഡിവിഷന്റെയും കുട്ടികളുടെ ഫോട്ടോ ചേര്‍ത്തുള്ള പ്രിന്റിംഗ് സൗകര്യം സമ്പൂര്‍ണ്ണയില്‍ 
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4  
Step 5