ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ ദിനം

ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ ദിനം-ഭാരതത്തിന്റെ ആദ്യ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരുന്ന മൗലാനാ അബ്ദുള്‍കലാം ആസാദിന്റെ ജന്മദിനം.-ആശംസകള്‍
കൂടുതല്‍