മറ്റം സെന്റ്.ജോണ്‍സ് അലുമ്നിഅസ്സോസിയേഷന്‍ 2012 ഭാരവാഹികള്‍

മറ്റം സെന്റ്.ജോണ്‍സ് അലുമ്നി അസ്സോസിയേഷന്‍ 2012-ഭാരവാഹികള്‍
Patrons Rev.Fr. Koshy Mathew
Rev. Fr.T.S.Ninan
President Sri.T.Samuel 9895028476
Vice President Smt. Susan Samuel-Principal
Sri.G.Joseph-Headmaster
Secretary Sri.K.Sankara Pillai 9447108636
Jt. Secretary Sri. S.Soma Kumar
Smt.Mariamma Varghese
Tresurer Sri.Daniel George
Ex. Committee Sri. E.G.Varghese-School Manager
Sri.Alexander John
Sri.Jacob Oommen
Adv.K.Muraleedharan
Pro.K.Varghese
Sri.Vinod Kumar
Sri.John.K.Mathew
Sri.Varghese Pothen