വാര്‍ഷിക സമ്മേളനവും യാത്രയയപ്പും

2012 ലെ സ്കൂള്‍ വാര്‍ഷികവും യാത്രയയപ്പും 10 വെള്ളിയാഴ്ച 2012 10.00 മണിക്ക് 
വ്യക്തമായ ചിത്രങ്ങള്‍ക്കായി ചിത്രങ്ങളില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക