പുസ്തകങ്ങളുടെ എണ്ണംAll Schools are requested to submit actual requirement and 
received copies of text books. Order വായിച്ചശേഷം  ചെയ്യുക....
 Links
Order
പാസ്സ്‌വേര്‍ഡ്‌ മറന്നു പോയവര്‍ യുസര്‍ നെയിം കണ്ടെത്തിയ ശേഷം താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ ബന്ധപ്പെടുക. 
Team KBPS(Software Team of KBPS)
a. Anish V- 99954 13 786
b. Anas M K- 99954 12 786
c. Anoop U K- 99954 11 786
d. Tiju Joseph- 99954 16 786
 

 Traffic Heavy