അടുത്തപണി


കേരള സംസ്ഥാനത്തെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനു കീഴിലുള്ള സര്‍ക്കാര്‍/എയ്ഡഡ് /അണ്‍എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുളള വിവരശേഖരണം ജൂലൈ 8 മുതല്‍ ജൂലൈ 12 - 5 PM വരെ നടത്താന്‍ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നതായി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ വെബ്ബ്സൈറ്റില്‍ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു.

  1. Notification
  2. Click To Login to the Site for Details Entry(school Code as User Name and Password)
  3. Uniform School Code Alappuzha 
  4. Uniform Coding Methodology
  5. സംശയങ്ങള്‍ തീര്‍ക്കാന്‍/Enter  ചെയ്ത വിവരങ്ങള്‍ തിരുത്താന്‍ 04712529800 (Extn.852)