മലയാളം രണ്ടാം പേപ്പറും എളുപ്പം.

ഇന്നലത്തേക്കാള്‍ എളുപ്പമായിരുന്നെന്ന് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍. മലയാള ഭാഷ ശരിയായി ഉപയോഗിക്കാനറിയാവുന്നവര്‍ക്ക്  A+ ഉറപ്പാണെന്ന് അദ്ധ്യാപര്‍. മലയാളം  രണ്ടാം  പേപ്പറും  കുഴപ്പങ്ങളില്ലാതെ അവസാനിച്ചതില്‍ സന്തോഷവും  രണ്ടുപേപ്പറും  ഭംഗിയായി എഴുതാന്‍ കഴിഞ്ഞതിനാല്‍ വര്‍ദ്ധിച്ച ആത്മവിശ്വാസവുമായി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍....

                     നാളെ ഇംഗ്ലിഷ്.