(രസ) "തന്ത്ര"മറിയുന്നവനു രസമായി രസതന്ത്രം

ഇന്നു(22/03/2011) നടന്ന രസതന്ത്രം പരീക്ഷ നല്ല നിലവാരം പുലര്‍ത്തിയെന്ന് അദ്ധ്യാപകരും വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും. സ്ഥിരമായ ചോദ്യ പാറ്റേണില്‍ നിന്നുമുള്ള മാറ്റങ്ങള്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥിക്ക് കുഴപ്പങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കിയില്ല. ആപ്ലിക്കേഷന്‍ ലെവല്‍ ചോദ്യങ്ങള്‍ പ്രാക്റ്റിക്കല്‍ ചെയ്തവര്‍ക്ക് എളുപ്പമായിരുന്നു. വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്നവര്‍ക്ക് എളുപ്പമായിരുന്നു രസതന്ത്രം.അല്‍പം ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിച്ചവര്‍ക്ക് എ+ നേടുക എളുപ്പമായിരുന്നു.ഭൗതീകശാസ്ത്രം ഉണ്ടാക്കിയത്ര കുഴപ്പം രസതന്ത്രം ഉണ്ടാക്കിയല്ല എന്നത് അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കും വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും ആശ്വാസമേകി..