ഭൗതീക ശാസ്ത്രം നിലവാരം പുലര്‍ത്തി

ഭൗതീകശാസ്ത്രം  പരീക്ഷ വളരെയധികം  നിലവാരം  പുലര്‍ത്തി. ചില ചോദ്യങ്ങള്‍ ശരാശരിക്കാരെ കുഴക്കി എന്നത് ഒഴിച്ചാല്‍  Physics Standard ചോദ്യപ്പേപ്പറുകളുടെ ഗ്രൂപ്പില്‍ ഇടം  നേടി.